Regulamin wyzwania Mikołajkowego

Home » Regulamin wyzwania Mikołajkowego

Regulamin konkursu “Wyzwanie mikołajkowe” zwany dalej „Regulaminem

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady organizacji, warunki uczestnictwa i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą “Wyzwanie mikołajkowe” (zwanego dalej „konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu jest Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI z siedzibą przy ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa, zwany dalej  (“Organizatorem”).
 3. Konkurs jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym tylko i wyłącznie do członków społeczności “Laboratoria Przyszłości w praktyce” na Facebooku, prowadzonej przez Organizatora. (zwanych dalej „Uczestnikami”). 
 4. Współorganizatorem Wyzwania jest Wydawnictwo Edukacyjne Ei System Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553537, NIP: 7792428408.
 5. Pojęcia “przedszkole” „szkoła” i „nauczyciel” należy rozumieć w znaczeniu nadanym im ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), jeśli Regulamin nie nadaje im odmiennego znaczenia.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 7. Celem konkursu jest pokazanie jak nowe technologie i pozyskane w ramach programu Laboratoria Przyszłości sprzęty mogą zmienić pracę nauczyciela i uatrakcyjnić zajęcia.
 8. Zadanie konkursowe – przygotowanie/opracowanie autorskiego szablonu i na jego podstawie  pracy o tematyce mikołajkowej za pomocą długopisu 3D.
 9. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 25 listopada 2022 r. do 06 grudnia 2022 r. do godz. 23.59.59. (ogłoszenie/zakończenie przyjmowania prac).
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 grudniu 2022 r. o godz. 20.00  w grupie na Facebooku “Laboratoria Przyszłości w Praktyce”.
 11. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 12. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

Praca Konkursowa

 1. Praca konkursowa składa się z dwóch stron A4 w pionie lub poziomie, na których umieszczony jest szablon pracy oraz zdjęcie wykonanego na jego podstawie przedmiotu o tematyce mikołajkowej. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły, w której pracuje. Ponadto powinna być dobrej jakości, która pozwala na ocenę estetyki wykonania pracy.
 2. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonej Pracy Konkursowej nieobciążone prawami osób trzecich oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie zdjęć zgłoszonej pracy konkursowej, w celu promocji wydarzenia i ogłoszenia wyników konkursu – z uwzględnieniem zasad i ograniczeń wynikających z art. 81 i n. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm., zwanej dalej Prawem Autorskim). 
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za treść Pracy Konkursowej przekazanej Organizatorowi i w tym zakresie zwalniają Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone poprzez posłużenie się Pracą Konkursową.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Prace Konkursowe, których nie otrzymał z przyczyn od niego niezależnych – w szczególności z przyczyn technicznych leżących zarówno po stronie Uczestnika, jak też Organizatora. 

Warunki uczestnictwa, przebieg i organizacja Konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia poprzez wskazany formularz i dołączenie podpisanej pracy do tego formularza.
 2. Nauczyciel może wysłać tylko jedną pracę konkursową. W przypadku nadesłania większej liczby prac, pod uwagę będzie brana pierwsza zgłoszona praca.
 3. Pracę mogą być nadesłane od 25 listopada 2022 r., od momentu ogłoszenia konkursu tj. 06 grudnia 2022 r. do godz. 23.59.59.

Jury Konkursu

 1. Na potrzeby Konkursu Organizator powołuje jury Konkursu w składzie: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska, Mateusz Łysek, Anna Kosinska, Agnieszka Halicka (zwane „Jury Konkursu”).
 2. Zadaniem Jury Konkursu jest: 
 • kwalifikacja zgłoszonych prac konkursowych do udziału w konkursie, 
 • merytoryczna ocena Prac Konkursowych dopuszczonych do udziału w konkursie w oparciu o kryteria określone w § 5 Regulaminu,
 • wybór trzech pierwszych miejsc, ogłoszenie wyników konkursu w formie on-line na grupie Facebookowej Laboratoria Przyszłości oraz na Fanpage’u i stronie internetowej @Ei System.pl oraz @Banach.pl. Ponadto w mediach SIS i PTI.
 1. Jury konkursu ma prawo do dyskwalifikacji prac konkursowych, które nie zostały wykonane zgodnie z wytycznymi w regulaminie.

Kryteria oceny Prac Konkursowych 

 1. Zgłoszone prace konkursowe podlegają ocenie pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w konkursie (zwanych dalej „Kryteriami Podstawowymi”). 
 2. W odniesieniu do szablonu pracy konkursowej Kryteria Podstawowe obejmują: 
 • Narysowanie lub stworzenie szablonu zgodnej z tematyką czyli “Mikołajki”. 0-1
 • Staranność i estetyka wykonania szablonu. 0-2
 • Pomysłowość i kreatywność w zakresie wykonanego szablonu. 0-7
 1. W odniesieniu do wykonanej przez nauczyciela pracy konkursowej Kryteria Podstawowe obejmują: 
 • Wykonanie pracy konkursowej  z wykorzystaniem długopisu 3D zgodnej z tematyką czyli “Mikołajki”. 0-5
 • Staranność i estetyka wykonania pracy. 0-5

Nagrody 

 1. Za zajęcie 1 miejsca  – Zestaw Długopisów 3D Banach (3 sztuki z powerbankami i zasilaczami) oraz 5 rolek filamentów PLA Banach (5 kg kolory wybrane losowo) – wartość nagrody 2485 zł brutto.
 2. Za zajęcie 2 miejsca – Długopis 3D Banach (1 sztuka wraz z powerbankiem i zasilaczem) oraz 3 rolki filamentów PLA Banach (3 kg filamentów kolory wybrane losowo) – wartość nagrody 1037 zł brutto.
 3. Za zajęcie 3 miejsca – 3 rolki filamentu PLA Banach (3 kg filamentów, kolory wybrane losowo) – wartość nagrody 447 zł brutto.