Regulamin Sekcji Informatyki Szkolnej

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Sekcja nosi nazwę Sekcji Informatyki Szkolnej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym, zwana dalej Sekcją w tym dokumencie.
  2. Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI prowadzi działalność w oparciu o statut PTI oraz niniejszy regulamin.
  3. Sekcja jest powoływana i odwoływana przez Zarząd Główny PTI.
  4. Sekcja działa jako sekcja wirtualna.
 2. Cele i zadania sekcji
  1. Wsparcie nauczycieli informatyki w rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania wiedzy i umiejętności w nauczanej dziedzinie.
  2. Prowadzenie mentoringu.
  3. Wzmacnianie metodyki pracy z uczniem zdolnym.
  4. Propagowanie konkursów, zawodów i olimpiad informatycznych.
  5. Współpraca w ramach organizacji konkursów, zawodów i olimpiad informatycznych organizowanych przez PTI.
  6. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
 3. Członkowie Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI
  1. Członkami sekcji mogą zostać nauczyciele informatyki, aktywni zawodowo w edukacji, którzy po dołączeniu do Sekcji otrzymują status Sympatyków PTI.
  2. Członkami sekcji  mogą zostać nauczyciele innych przedmiotów efektywnie wykorzystujący edukację informatyczną w nauczanym przedmiocie, którzy po dołączeniu do Sekcji otrzymują status Sympatyków PTI.
  3. Członkami sekcji mogą zostać członkowie PTI.
  4. Liczba członków sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób.
  5. Członkostwo w sekcji ustaje na wniosek członka sekcji, w wyniku decyzji zarządu sekcji lub rozwiązania sekcji przez Zarząd Główny PTI.
  6. Deklaracja przystąpienia do Sekcji umieszczona jest w formularzu na stronie sekcji (tu będzie adres), członkowie sekcji będą powiadomieni o przyjęciu mailowo do 14 dni od złożenia deklaracji.
 4. Metody i formy działania Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI
  1. Działania sekcji wspierać będą Eksperci m.in. z Sekcji Edukacji Informatycznej.
  2. Wspieranie konferencji dla nauczycieli informatyki – poprzez wydanie rekomendacji i wystąpienie do Zarządu Głównego lub Zarządów Oddziałów o patronat nad wydarzeniem.
  3. Dostarczanie aktualnych informacji na temat inicjatyw i działań PTI.
 5. Kanały komunikacyjne i sposoby działania Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI
  1. Sekcja posiada własną stronę – tu adres.
  2. Członkowie Sekcji mogą publikować i komentować materiały na stronie.
  3. Sekcja może prowadzić spotkania zarówno on-line jak i stacjonarnie.
 6. Władze Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI
  1. Pracami sekcji kieruje Zarząd Sekcji składający się z minimum 3 osób:
   1. Przewodniczącego Sekcji, którym musi być członek PTI
    1. Pierwszego Przewodniczącego Sekcji powołuje Zarząd Główny,
   2. Wiceprzewodnicząego,
   3. Administratora – Sekretarz,
   4. Opcjonalną liczbę członków Zarządu.
  1. Zarząd Sekcji wybierany jest w tajnym głosowaniu elektronicznym przez członków sekcji na okres trzyletniej kadencji.
  2. Prace i spotkania Zarządu Sekcji mogą się odbywać w trybie on-line. Wszelkie głosowania mogą być przeprowadzane w trybie elektronicznym.
  3. Informacja o pracach Zarządu Sekcji jest publikowana na stronie Sekcji. Dokumenty i wypracowane materiały będą dostępne po zalogowaniu.
  4. W ramach Sekcji mogą działać zespoły problemowe, grupy robocze lub inne struktury powoływane przez Zarząd Sekcji do realizacji zadań związanych z działalnością Sekcji.
 1. Postanowienia Różne
  1. Obsługę administracyjną Sekcji prowadzi Administrator – Sekretarz Sekcji przy wsparciu dedykowanego (delegowanego) pracownika Biura Zarządu Głównego PTI.
  2. Koszty działalności Sekcji są pokrywane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach preliminarza zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTI.
  3. Zarząd Sekcji obowiązany jest przedkładać Zarządowi Głównemu PTI roczne sprawozdania z działalności oraz plany pracy na rok następny, wraz z preliminarzem wydatków, zaopiniowanym przez Zarząd Sekcji.
  4. Wszelkie inne sprawy nie poruszone w niniejszym Regulaminie są regulowane przez Statut PTI.