Dokumenty Sekcji

Home » Dokumenty Sekcji

Regulamin Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Sekcja nosi nazwę Sekcji Informatyki Szkolnej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym, zwana dalej Sekcją w tym dokumencie.
  2. Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI prowadzi działalność w oparciu o statut PTI oraz niniejszy regulamin.
  3. Sekcja jest powoływana i odwoływana przez Zarząd Główny PTI.
  4. Sekcja działa jako sekcja wirtualna.
 2. Cele i zadania sekcji
  1. Wsparcie nauczycieli informatyki w rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania wiedzy i umiejętności w nauczanej dziedzinie.
  2. Prowadzenie mentoringu.
  3. Wzmacnianie metodyki pracy z uczniem zdolnym.
  4. Propagowanie konkursów, zawodów i olimpiad informatycznych.
  5. Współpraca w ramach organizacji konkursów, zawodów i olimpiad informatycznych organizowanych przez PTI.
  6. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
 3. Członkowie Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI
  1. Członkami sekcji mogą zostać nauczyciele informatyki, aktywni zawodowo w edukacji, którzy po dołączeniu do Sekcji otrzymują status Sympatyków PTI.
  2. Członkami sekcji mogą zostać członkowie PTI.
  3. Liczba członków sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób.
  4. Członkostwo w sekcji ustaje na wniosek członka sekcji, w wyniku decyzji zarządu sekcji lub rozwiązania sekcji przez Zarząd Główny PTI.
  5. Deklaracja przystąpienia do Sekcji umieszczona jest w formularzu na stronie sekcji (tu będzie adres), członkowie sekcji będą powiadomieni o przyjęciu mailowo do 14 dni od złożenia deklaracji.
 4. Metody i formy działania Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI
  1. Działania sekcji wspierać będą Eksperci m.in. z Sekcji Edukacji Informatycznej.
  2. Wspieranie konferencji dla nauczycieli informatyki – poprzez wydanie rekomendacji i wystąpienie do Zarządu Głównego lub Zarządów Oddziałów o patronat nad wydarzeniem.
  3. Dostarczanie aktualnych informacji na temat inicjatyw i działań PTI.
 5. Kanały komunikacyjne i sposoby działania Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI
  1. Sekcja posiada własną stronę – tu adres.
  2. Członkowie Sekcji mogą publikować i komentować materiały na stronie.
  3. Sekcja może prowadzić spotkania zarówno on-line jak i stacjonarnie.
 6. Władze Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI
  1. Pracami sekcji kieruje Zarząd Sekcji składający się z minimum 3 osób:
   1. Przewodniczącego Sekcji, którym musi być członek PTI
    1. Pierwszego Przewodniczącego Sekcji powołuje Zarząd Główny,
   2. Wiceprzewodnicząego,
   3. Administratora – Sekretarz,
   4. Opcjonalną liczbę członków Zarządu.
  1. Zarząd Sekcji wybierany jest w tajnym głosowaniu elektronicznym przez członków sekcji na okres trzyletniej kadencji.
  2. Prace i spotkania Zarządu Sekcji mogą się odbywać w trybie on-line. Wszelkie głosowania mogą być przeprowadzane w trybie elektronicznym.
  3. Informacja o pracach Zarządu Sekcji jest publikowana na stronie Sekcji. Dokumenty i wypracowane materiały będą dostępne po zalogowaniu.
  4. W ramach Sekcji mogą działać zespoły problemowe, grupy robocze lub inne struktury powoływane przez Zarząd Sekcji do realizacji zadań związanych z działalnością Sekcji.
 1. Postanowienia Różne
  1. Obsługę administracyjną Sekcji prowadzi Administrator – Sekretarz Sekcji przy wsparciu dedykowanego (delegowanego) pracownika Biura Zarządu Głównego PTI.
  2. Koszty działalności Sekcji są pokrywane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach preliminarza zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTI.
  3. Zarząd Sekcji obowiązany jest przedkładać Zarządowi Głównemu PTI roczne sprawozdania z działalności oraz plany pracy na rok następny, wraz z preliminarzem wydatków, zaopiniowanym przez Zarząd Sekcji.
  4. Wszelkie inne sprawy nie poruszone w niniejszym Regulaminie są regulowane przez Statut PTI.

 

Polityka ochrony prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członków Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej PTI), ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa, KRS 0000043879, kontakt tel. 22 838 47 05, email: pti@pti.org.pl, oraz za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl
 2. Dane osobowe członków sekcji zbierane są w celu zapisu do sekcji oraz zapewnienia komunikacji w ramach sekcji.
 3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PTI to dane zbierane w formularzu rejestracyjnym na stronie (www).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, tzn. zgoda na ich przetwarzanie udzielona jest poprzez zapisanie się do sekcji przy pomocy formularza rejestracyjnego. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 5. Odbiorcami danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym mogą być pracownicy PTI, członkowie sekcji oraz podmioty realizujące zadania zlecone przez PTI na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, a także instytucje uprawnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wypisania się z sekcji z uwzględnieniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości zapisania się do sekcji.
 8. PTI nie zamierza przekazywać danych osobowych członków sekcji do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Członkowie sekcji mają prawo żądać od PTI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z administratorem w dowolnej dogodnej dla Państwa formie.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PTI, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Harmonogram pracy

 1. Prowadzenie dwa razy w semestrze szkolnym bezpłatnych otwartych webinariów dotyczących najnowszych trendów w nauczaniu informatyki lub innych tematów wskazanych przez członków sekcji.
 2. Prowadzenie spotkań z ekspertami w różnych gałęziach i dziedzinach informatyki – w postaci warsztatów, spotkań on-line. Spotkania mogą być niezależne od wyznaczonego kalendarza webinarów.
 3. W ramach sekcji prowadzone będzie kalendarium wydarzeń organizowanych na terenie kraju wspierających naukę informatyki.
 4. Wydarzenia do kalendarza wpisywane będą na podstawie rekomendacji członków sekcji.
 5. Oferta dla członków sekcji
  1. Członkowie sekcji otrzymają bezpłatny dostęp do exeBooka: exebook.pl
  2. Członkowie sekcji otrzymają ofertę przystąpienia do programu “Klasa z ECDL” oraz zostaną przekierowani do Koordynatorów Regionalnych w terenie w celu wsparcia ich działań.
  3. Członkowie sekcji otrzymają zniżkę na egzaminy ECDL uzgodnioną z Koordynatorem Ogólnopolskim.