Regulamin Konkursu

Home » Regulamin Konkursu
 1. Organizatorem konkursu “Geniallne Miejsca” jest Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą przy ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa dalej „PTI”  Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI,
 2. Partnerami konkursu są EduTriki, Nieprzeciętna Polonistka, Belferskie Opowieści wraz z Ambasadorami Genially w Polsce.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Konkurs objęty jest patronatem Genially i PTI
 5. Celem Konkursu jest:
  • rozwijanie wśród nauczycieli i uczniów zainteresowań historią swojej małej Ojczyzny
  • wykorzystanie kompetencji informatycznych służących tworzeniu rozwiązań dla prezentacji pracy
  • upowszechnienie i propagowanie algorytmicznych rozwiązań dla przedstawianych zagadnień
  • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
  • otwarcie na poznanie nowych narzędzi i sposóbów prezentacji problemu.
 6. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji w postaci gry lub escape-roomu (pokoju zagadek) (w aplikacji Genially) na temat miejscowości, okolicy, gdzie znajduje się placówka zgłaszająca uczniów. Należy opracować co najmniej jedno z poniższych zagadnień:
  • postać związana z regionem,
  • ciekawe miejsce historyczne lub przyrodnicze,
  • legendę,
  • miejsce kultu.
 7. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej).
 8. Kryteria oceny prac konkursowych:
  • powiązanie tematu pracy z regionem w jakim znajduje się szkoła,
  • poprawność merytoryczna,
  • poprawność językowa i interpunkcyjna,
  • walory edukacyjne,
  • poprawność działania prezentacji,
  • możliwość przejścia gry na podstawie zawartych w niej treści,
  • przygotowanie pracy z poszanowaniem prawa autorskiego,
  • dodatkowe punkty można uzyskać za zastosowanie skryptów.
 9. Zgłoszenia prac do konkursu:
  • uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne,
  • pracę w konkursie przygotowuje zespół składający się od 2 do 5 uczniów, nad pracą których czuwa 1 lub 2 opiekunów – nauczycieli/instruktorów (zwanych dalej Opiekunem),
  • każdy z członków Zespołu ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami wynikającymi z prawa autorskiego (patrz ust. 9), z zasadami prawa ochrony danych osobowych (patrz ust. 10), potwierdzając to poprzez wypełnienie karty zgłoszenia do konkursu,
  • każdy z członków Zespołu może uczestniczyć tylko w jednym zespole,
  • Zespół, dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, przyjmuje do wiadomości treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać,
  • do konkursu Zespół jest zgłaszany przez Opiekuna do 14.02.2022 r., 14.03.2022 r.
  • zgłoszenie odbywa się poprzez formularz dostępny na stronach organizatorów,
  • do zgłoszenia należy dołączyć instrukcję przejścia gry (w dokumencie tekstowym),
  • Prace zgłoszone w konkursie „Genialnlne miejsca” mogą być zgłoszone również do konkursu „GEEK”, o ile spełniają wymogi regulaminu tego konkursu.
 10. Wymagania ze względu na prawa autorskie:
  • W Konkursie, podczas jego realizacji, uczestników oraz organizatorów obowiązuje przestrzeganie zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zmianami).
  • Każdy z członków Zespołu, podpisując zgłoszenie do Konkursu jest świadomy, że jego i ich wspólna praca ma być oryginalna i nie naruszająca praw autorskich i majątkowych innych osób lub podmiotów.
  • Zespół przekazując pracę do oceny Jury równocześnie udziela Organizatorom licencji na przechowywanie materiałów z nią związanych oraz wykorzystywanie ich w celach związanych z ich oceną i promocją Konkursu w materiałach Organizatorów oraz w mediach elektronicznych i papierowych.
  • W przypadku korzystania z cudzych utworów lub posiadania majątkowych praw autorskich wspólnie z innymi podmiotami członek Zespołu oraz Zespół oświadczają, że nabył prawa majątkowe do tych utworów co najmniej w postaci licencji dotyczącej tej pracy, łącznie z prawem do jej przeniesienia zgodnie z ust. 6.3.
  • Członkowie Zespołu zobowiązują się naprawić jakąkolwiek szkodę, jaka powstać może u Organizatora Konkursu w związku z naruszeniem praw autorskich, w tym także zwolnić Organizatora z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem z przedstawionej pracy.
  • Członkowie Zespołu oraz Zespół jako całość zachowują prawa autorskie i majątkowe do całej pracy i związanych z nią materiałów i programów, przedstawionej w Konkursie.
 11. Ochrona danych osobowych:
  • Opiekun jest odpowiedzialny za zebranie zgód na udział w konkursie od rodziców bądź dorosłych uczestników konkursu należących do jego zespołu oraz drugiego opiekuna i wysłanie ich przez formularz zgłoszenia pracy..
  • Formularz zgody, stanowiący załącznik nr 1, powinien być przekazany wraz z Klauzulą Informacyjną dla uczestników konkursu/opiekunów prawnych uczestników stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
  • Zgody zostaną przekazane elektronicznie przy rejestracji do konkursu.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.