Elżbieta Bowdur nominowana do nagrody Marka Cara

Wiceprzewodnicząca Sekcji, Elżbieta Bowdur została nominowana do nagrody Marka Cara*

za:
– praktyczne, wieloletnie upowszechnianie informatyki i jej narzędzi w pracy z młodzieżą i dorosłymi;
– szczególne zaangażowanie w pozaszkolne zajęcia metodyczne, daleko wykraczające poza obowiązki nauczycielskie;
– działalność w zakresie uświadamiania potrzeb tworzenia bezpiecznych warunków poruszania się w sieciach i budowanie właściwych postaw wśród młodzieży w tym obszarze;
– zaangażowanie i osobisty przykład w rozwijanie pasji i chęci poznawania nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz rozumienie ich znaczenia dla członków rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego.

Fot: https://www.facebook.com/ForumTeleinformatyki
od lewej: Elżbieta Bowdur, Laureatka prof. dr hab. Ewa Ziemba, Zdzisław Nowakowski
*Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 roku, pomysłodawcy i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym – jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku.  Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą m.in. laureaci Nagrody z poprzednich lat.
Fundatorem Nagrody im. Marka Cara był: SAS Institute.
W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatkami tegorocznej, dwudziestej pierwszej edycji Nagrody im. Marka Cara są:
Joanna Śmigielska, nauczycielka informatyki z 24-letnim stażem. Od 2003 roku uczy w prestiżowym XIV LO im. S. Staszica w Warszawie. Jej działania i zaangażowanie przyczyniają się do rokrocznie osiąganych przez liceum najwyższych pozycji w Rankingu Perspektyw.
Głównym obszarem jej zaangażowania jest lokalna i ogólnokrajowa praca z uczniami uzdolnionymi informatycznie. Osiągnięcia jej uczniów to setki finalistów i finalistek zawodów informatycznych oraz Olimpiad krajowych i międzynarodowych, liczni laureaci konkursów, a w dalszych latach – wybitni studenci informatyki i zwycięzcy zawodów akademickich.
Więcej o laureatce: https://bit.ly/3CdrThj
Nagrodę przyznano m.in. za:
🔹 zaangażowanie w pracę z uczniami uzdolnionymi informatycznie, którzy w efekcie jej działalności odnoszą sukcesy w kraju i na arenie międzynarodowej;
🔹organizowanie corocznie od 10 lat informatycznego obozu wakacyjnego, przygotowującego młodzież do startu w Olimpiadzie Informatycznej; osiągnięcie, jakim jest wybór przez większość jej uczniów, informatyki lub bliskiego jej kierunku studiów w kraju i zagranicą.
prof. dr hab. Ewa Ziemba, jest profesorem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania technologii i systemów informatycznych na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji publicznej i zrównoważonego rozwoju. Opublikowała ponad 200 artykułów naukowych i 3 monografie, jest redaktorem 21 tomów naukowych i kilku podręczników. Prezentowała wyniki swoich badań na 50. znanych międzynarodowych konferencjach naukowych oraz ponad 70. krajowych. Ośmiokrotnie wyróżniona na forum międzynarodowym nagrodami Best Paper Award za najlepszy artykuł naukowy. Była koordynatorem i głównym wykonawcą w ponad 30. polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Niemczech, Portugalii.
Więcej o laureatce: https://bit.ly/3E00IIo
Nagrodę przyznano m.in. za:
🔹stworzenie polskiej szkoły naukowej zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego;
🔹rozwój młodej kadry naukowej oraz prace na rzecz środowiska akademickiego w Polsce i na świecie oraz jego integrację w obszarze zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
🔹merytoryczną współpracę ze środowiskiem administracji publicznej w województwie śląskim nad stworzeniem podstaw dla rozwoju zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie wiedzy o nich w administracji samorządowej w Polsce;
Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:
🔶 Elżbieta Bowdur – dydaktyk, trener, nauczyciel. Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS, Koordynatorka regionu Katowice Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.;
🔶 Zdzisław Nowakowski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, honorowy profesor oświaty;
🔶 Dr Bianka Siwińska – dr politologii, dziennikarka, badaczka, inicjatorka i realizatorka wielu kampanii społecznych promujących wśród kobiet zawody związane z informatyką. Redaktorka naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy”, odpowiedziana m.in. za coroczny ranking szkół ponadpodstawowych.
Więcej informacji o laureatach, nominowanych i składzie Kapituły: https://bit.ly/2ZT81MO